ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Solti Ágnes (Cím: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.; tel.: +36 30 516 9302; e-mail: info@36fokoslaz.hu; a továbbiakban „Specialista”)  

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

a Gyászfeldolgozás Módszer® mint haláleseti gyász, válás és más érzelmi veszteségek feldolgozására szolgáló módszert oktató tevékenységhez, és az azzal összefüggő szolgáltatások nyújtásához (a továbbiakban „Szolgáltatás”) kapcsolódó személyes adatok védelme és kezelése tárgyában

A Specialista, mint a Szolgáltatás nyújtója, valamint a www.36fokoslaz.hu weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) és a Tevékenységgel összefüggésben a közösségi médiában a Specialista tevékenységéhez vagy személyéhez kapcsolódóan megjelenő oldalak (a továbbiakban „Közösségi Média Oldalak”) üzemeltetője, ezúton tájékoztatja a Szolgáltatás iránt érdeklődőket, azok igénybe vevőit, valamint a Weboldal és a Közösségi Média Oldalak látogatóit (a továbbiakban együttesen: „Érintett” vagy „Felhasználó”) az általa végzett adatkezelés alapelveiről és szabályairól.

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és elkötelezett abban, hogy a részére átadott személyes adatok kezelése megfeleljen a hatályos uniós jogi aktusoknak, nemzeti jogszabályoknak, valamint a vonatkozó egyéb szabályozásnak. Ezek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („ Infotv.”)

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: „GDPR”)

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a Weboldalon, illetve személyesen nyomtatott formában megismerhető a Szolgáltatás nyújtásának helyén.

Az Adatkezelő az Érintettekről gyűjtött és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

A jelen Szabályzat nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, amelyekre a Weboldalon vagy a Közösségi Média Oldalakon elhelyezett hivatkozás vezet, továbbá azon szolgáltatók adatkezelésére, amelyek anélkül, hogy az Adatkezelővel ilyen együttműködésük fennállna, a Weboldallal és a Közösségi Média Oldalakkal kapcsolatos felhasználói szokások, preferenciák vizsgálata céljából gyűjtenek adatokat a Felhasználók Weboldalon vagy Közösségi Média Oldalakon folytatott tevékenységéről.

A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak megfelelően jár el.

A jelen Szabályzat alkalmazása során a GDPR-nak megfelelően a személyes adat fogalma alatt a következők értendők:

Személyes adat”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható.

A jelen Szabályzatban használt további fogalmak jelentése a GDPR-ban meghatározott fogalmak jelentésével megegyező.

1. Az adatkezelés alapelvei A személyes adatok:

a.) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b.) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c.) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d.) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e.) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);

f.) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („adatintegritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős azért, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a fenti alapelveknek, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

2. A jelen Szabályzat szempontjából az adatkezelő személye  

2.1. Adatkezelő neve: Dr. Solti Ágnes (adószámos magánszemély)

Székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

E-mail elérhetősége: info@36fokoslaz.hu

Telefon: +36 30 516 9302

Adószáma: 76414192

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának időtartama

 

3.1. Az Adatkezelő az alábbi tevékenységeihez kapcsolódóan jut az Érintettek személyes adatai birtokába:

a.) bejelentkezés, regisztráció a Szolgáltatás szervezése során (pl. tájékoztató előadás, rendezvény)

b.) bejelentkezés, regisztráció a Weboldalon;

c.) a hírlevélre való feliratkozás;

d.) a Weboldalnak, Közösségi Média Oldalaknak küldött egyéb megkeresés;

e.) hozzászólások írása a Weboldalon és a Közösségi Média Oldalakon;

f.) a Szolgáltatás nyújtása során.

3.2. Az Adatkezelő az alábbi módokon jut az Érintettek személyes adatainak birtokában:

a.) önkéntes adatszolgáltatás;

b.) Weboldalon cookie-k alkalmazása;

c.) Weboldal és a Közösségi Média Oldalak informatikai rendszerének automatikus adatrögzítése;

d.) Együttműködés harmadik személyekkel (pl. más specialisták ajánlása).

3.3. A 3.1.-3.2. pont szerint során gyűjtött, és így az Adatkezelő által kezelhető személyes adatok a következők lehetnek:

a.) név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím

b.) e-mail cím,

c.) telefonszám,

d.) közösségi média profilnév és kép.

 

3.4. A 3.3. a)-c) pontokban megjelölt adatok megadása nélkül a 3.1. a)-c) igénybevételére nem kerülhet sor. A 3.3. a) pontban foglalt személyes adatokat – a néven túlmenően – az Adatkezelő különösen a Gyászfeldolgozás Módszer® mint jogi oltalom alatt álló szellemi alkotás elleni jogsértésekkel szembeni védelem érdekében kezeli.

3.5. Az adatkezelés célja a 3.1. a)-b) és f) pont esetében: az Érintettek azonosítása, az Érintettekkel való kapcsolattartás, a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó szerződés megkötése, illetőleg az ilyen szerződés megkötéséhez vezető lépések megtétele, ügynyilvántartás vezetése.

Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés, ideértve a szerződéskötés folyamata során az Érintett kérése alapján történő adatkezelést (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő a regisztráció vagy bejelentkezés során megadott személyes adatokat a szerződéskötés meghiúsulását követő 30. napig tárolja; amennyiben az Érintett és a Specialista között szerződés jön létre a Szolgáltatás tárgyában, úgy a személyes adatokat a szerződésből eredő igények elévülésének idejének végig, vagy amennyiben az hosszabb, úgy a Számviteli törvényben előírt ideig (a szerződés teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 év) kezeli.

 

3.6. Az adatkezelés célja a 3.1. c)-e) pont esetében: az Érintettek azonosítása, az Érintettekkel való kapcsolattartás, hirdetés, hírlevél és reklám küldése, a Szolgáltatás, médiatartalmak és hirdetések személyre szabása.

3.7. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő a regisztráció vagy bejelentkezés során megadott személyes adatokat a regisztráció vagy bejelentkezés törlését, a hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozást követő 30. napig tárolja, a hozzászólás során megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg az a médiatartalom, amelyre a hozzászólás vonatkozik, a nyilvánosság számára elérhető, a felhasználói tartalmak megküldésekor közölt személyes adatokat a felhasználói tartalom (potenciális) felhasználásának időtartamáig, az egyéb megkeresés esetében az ügy lezárását követő 60 napig kezeli.

3.8. Az Érintett a 3.7. pont szerinti esetben bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@36fokoslaz.hu e-mail címre küldött levélben visszavonni.

3.9. A tájékoztató előadások, rendezvények során, valamint a Weboldal és a Közösségi Média Oldalakon megjelenő Szolgáltatások címzettjei felnőttek, azaz közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások nincsenek. A Weboldal és a Közösségi Média Oldalak tartalma kiskorúak részére is hozzáférhető lehet, így előfordulhat, hogy az Adatkezelő kiskorúak adatai birtokába kerül. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Az Érintett szavatolja, hogy a hozzájárulás a fenti jogszerűségi feltételnek megfelel.

3.10. Az Érintett az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, az Adatkezelőt az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az Érintettel, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt az Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért az Érintett köteles az Adatkezelő helyett helytállni. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

4. Cookie-k elhelyezése a Weboldalon

4.1. Az Adatkezelő a Szolgáltatás testre szabhatósága érdekében sütiket (cookie) helyez el a Weboldalon, amelyeket a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, akkor az Adatkezelő összekapcsolhatja az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.2. A kezelt adatok köre: IP cím, látogatás időpontja és időtartama, böngészési előzmények, az internetezésre használt eszköz műszaki adatai (operációs rendszere)

 

4.3. Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, aktuális munkamenetük azonosítása, webanalitikai mérések, a felhasználói élmények növelése, a Szolgáltatás és a hirdetések személyre szabása.

4.4. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont). 4.5. A cookie-k alkalmazásához a Felhasználó a Weboldal megnyitásakor felugró ablak megjelölt gombjára kattintással járulhat hozzá. 4.6. Az Érintett bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@36fokoslaz.hu e-mail címre küldött levélben visszavonni.

4.7. Az Érintett bármikor törölheti a számítógépéről az elhelyezett cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá a sütik alkalmazásához, az azzal a következménnyel jár, hogy a Weboldalt nem tudja teljeskörűen igénybe venni és az analitikai mérések pontatlanok lesznek.

4.8. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában 5 évig.

 

5. Automatikus adatrögzítés a Weboldalon

5.1. A bejelentkezés és regisztráció, valamint a Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül az Érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az Érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

5.2. Az adatkezelés célja: ezek a naplófájlban rögzített adatok statisztikai célra kerülnek felhasználásra, az Érintettek egyéb személyes adataival nem kapcsolhatók össze.

5.3. Az adatkezelés jogalapja:az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez és a jogellenes felhasználás megakadályozásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

5.4. Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges időtartamig.

 

6. Az együttműködő harmadik személyek személyes adatai

6.1. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban foglaltak szerint kezeli az együttműködő partnerek, valamint azok munkavállalóinak, kapcsolattartóinak, természetes személy megbízottjainak és vállalkozóinak személyes adatait.

6.2. A kezelt adatok köre: név, beosztás, munkahely, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.)

6.3. Az adatkezelés célja: az együttműködés kialakításával és megvalósításával összefüggő kapcsolattartás.

6.4. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), vagy a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont).

6.5. A 6.1. pontban meghatározott személy bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@36fokoslaz.hu e-mail címre küldött levélben visszavonni, amennyiben az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás.

6.6. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában az együttműködés megszűnését követő 5 évig.

7. A médiatartalom és a rendezvény szereplőjének személyes adatai és a médiatartalomban megjelenő személyes adatok

7.1. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban foglaltak szerint kezeli a médiatartalmakban megjelenő audiovizuális tartalmak szereplőinek, valamint az Adatkezelő által szervezett rendezvények vendégeinek személyes adatait.

7.2. A kezelt adatok köre: név, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), munkahely, foglalkozás.

7.3. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a médiatartalom vagy a rendezvény megvalósítása céljából.

7.4. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), vagy a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont).

7.5. Az Érintett bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását a info@36fokoslaz.hu e-mail címre küldött levélben visszavonni, amennyiben az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás.

7.6. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában a médiatartalom felhasználásának időtartamáig.

 

8. Az Érintettek jogai

8.1. Az Érintettnek a személyes adataihoz kapcsolódóan a GDPR-ban meghatározott alábbi jogai vannak:

a.) tájékoztatáshoz való jog

   • az Adatkezelő tömör, átlátható, könnyen hozzáférhető és közérthető formában köteles tájékoztatást nyújtani; a tájékoztatáshoz való jog az Adatkezelő I. fejezetben megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolható;

   • a tájékoztatást az Adatkezelő mindig írásbeli formában adja;

   • amennyiben a tájékoztatást az Adatkezelőnek az Infotv. alapján meg kell tagadnia, úgy az elutasított tájékoztatási kérelmekről a felügyeleti hatóságot évente egy alkalommal értesíti;

b.) hozzáférési jog

   • az Érintett különösen a következő információkhoz jogosult hozzáférni: adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, adatok címzettjei, tárolási idő, adatátvételnél a forrás adatai, adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, hatósághoz fordulás joga; adatmásolat kérése egy alkalommal ingyenesen;

c.) helyesbítéshez való jog

   • ingyenesen gyakorolható, az Érintett az eredetileg is pontatlanul rögzített vagy változott adat esetén kérheti az adat helyesbítését;

   • az Adatkezelő a helyesbítésről minden Érintettet értesíti;

   • a Adatkezelő önellenőrzés során feltárt hiba esetén is helyesbítheti a pontatlan vagy hiányos adatokat;

d.) törléshez/elfeledtetéshez való jog

   • az Érintett – a GDPR-ban meghatározott korlátok között – különösen az alábbi esetekben kérheti az adatai törlését: az adatkezelés célja megvalósult; az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és nincs más jogalap; tiltakozik az adatkezelés ellen; jogellenes adatkezelés esetén; ha uniós vagy tagállami jog törlésre kötelezi az Adatkezelőt, de a törlés nem történik meg; az adatok tárolásának törvényben előírt határideje lejárt; bíróság vagy hatóság a törlést jogerősen elrendelte stb.;

   • ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta az adatot, de azt törölni köteles, úgy minden tőle elvárható technikai intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy tájékoztassa az az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte az adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, annak érdekében, hogy az adat minden elérési pontján ténylegesen törlésre kerüljön.

e.) adatkezelés korlátozásához/zároláshoz való jog

   • az Érintett különösen az alábbi esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását: vitatja az adatok pontosságát; jogellenes az adatkezelés, de az Érintett ellenzi a törlést, és kéri a korlátozást; adatkezelő már nem akarja kezelni az adatot, de az Érintett igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; Érintett tiltakozik az adatkezeléshez, amely esetben a korlátozás arra az időre terjed, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei vagy az Érintett jogos érdekei élveznek elsőbbséget;

   • ha az adatkezelés korlátozott, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez vagy mások jogainak védelme érdekében vagy az EU vagy tagállami közérdekből lehet kezelni.

f.) adathordozhatósághoz való jog

   • az Érintett jogosult az adatait megkapni, és ha ez technikailag megvalósítható, úgy kérni, hogy közvetlenül továbbítsák azt más adatkezelőnek;

g.) tiltakozáshoz való jog

   • az Érintett különösen az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatának kezelése, ideértve a profilalkotást is: közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén, vagy közérdekű adatkezelés, közhatalom gyakorlása érdekében végzett adatkezelés vagy 3. személy érdekében történő adatkezelés esetén kérheti az adatkezelés megszüntetését, kivéve, ha kényszerítő jellegű jogos indok áll fenn; a tiltakozást törvény teszi lehetővé;

h.) automatizált döntéshozatal/profilalkotás esetén gyakorolható jogok

   • az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, illetve ha az az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

i.) jogorvoslati jogok

   • az Érintettet megilleti a GDPR 77. cikke szerinti felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog, amennyiben információs önrendelkezési jogát megsértették. valamint

   • a GDPR 78-79. cikk szerinti bírósághoz fordulási jog, az Adatkezelővel szemben, kártérítés és sérelemdíj érvényesítése érdekében

8.2. Amennyiben az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal kíván élni, úgy igényével az alábbi fórumokhoz fordulhat:

a.) Hatósági út az információs önrendelkezési jog megsértéséhez kapcsolódó panasz benyújtására: adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) 

b.) Bírósági út az Adatkezelőtől követelt sérelemdíj és kártérítés érvényesítésére: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik; a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható; az eljárás soron kívüli.

9. Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság

9.1. Az Érintett adatait az Adatkezelő – az Érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles, vagy ha az adatkezelésre adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést köt.

9.2. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki vállalja, hogy az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a fenti magyar jogszabályoknak és az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok védelme és az Érintettek jogainak érvényesülése érdekében legalább a jelen Szabályzat szerinti garanciákat nyújtja.

9.3. Az Adatkezelő együttműködhet olyan médiaügynökségekkel, amelyek az Adatkezelőtől függetlenül, cookie-k elhelyezésével vagy kattintásmérők alkalmazásával gyűjtenek személyes adatokat a Weboldal Felhasználóitól, a felhasználói szokások, preferenciák felmérése, elemzése, statisztikák készítése céljából. Ebből a célból rögzíthetik a Felhasználók IP címét, látogatási adatait és keresési előzményeit. Ezen szolgáltatók adatkezelésére a jelen Szabályzat nem terjed ki, a szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóiknak megfelelően kezelik.

9.4. Az Adatkezelő – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra figyelemmel – megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Ennek keretében gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről, az adatvédelmi incidensek elkerüléséről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.5. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja:

A tárhely-szolgáltató neve: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

A tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-968314

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mhosting.hu

Budapest, 2020. június 2.

Dr. Solti Ágnes

Gyászfeldolgozás Módszer Specialista